Tên miền là gì?

Tên miền là gì? Nó là một chuỗi văn bản ánh xạ tới địa chỉ IP dạng số, được sử dụng để truy cập một trang web. Tên miền là văn bản mà người dùng nhập vào cửa sổ trình duyệt để truy cập một trang web cụ thể. Ví dụ: tên miền cho IThouse là ‘ithouse.vn’.

Địa chỉ thực của trang web là địa chỉ IP (ví dụ: 103.21.244.0), nhưng nhờ DNS, người dùng có thể nhập tên miền thân thiện với con người và được chuyển đến các trang web họ đang tìm kiếm. Quá trình này được gọi là tra cứu DNS.

 

Ai quản lý tên miền?

Tất cả các tên miền đều do công ty đăng ký tên miền quản lý, tổ chức này ủy quyền việc bảo lưu tên miền cho các công ty đăng ký. Bất kỳ ai muốn tạo trang web đều có thể đăng ký tên miền với công ty đăng ký và hiện có hơn 300 triệu tên miền đã đăng ký.

 

Sự khác biệt giữa tên miền và URL là gì?

Uniform resource locator (URL), đôi khi được gọi là địa chỉ web, chứa tên miền của một trang web cũng như các thông tin khác, bao gồm cả giao thức truyền và đường dẫn. Ví dụ: trong URL ‘https://ithouse.vn/kien-thuc-it/‘, ‘ithouse.vn’ là tên miền, trong khi ‘https’ là giao thức và ‘/kien-thuc-it /’ là đường dẫn đến một trang cụ thể trên trang web.

Leave a Reply

Your email address will not be published.