Khi làm việc với các bảng dữ liệu rất lớn, bạn thường không cần phải xem tất cả các hàng cùng một lúc. Đôi khi, bạn chỉ muốn xem dữ liệu phù hợp với các tiêu chí nhất định. Tạo bộ lọc trong excel sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Tạo bộ lọc trong excel cho phép bạn cắt bớt dữ liệu của mình, để chỉ xem một số hàng nhất định cùng một lúc. Trong Excel, một bộ lọc có thể được thêm vào mỗi cột trong dữ liệu của bạn – và từ đó, bạn có thể chọn những ô bạn muốn xem cùng một lúc.

Hãy xem ví dụ dưới đây. Thêm bộ lọc bằng cách nhấp vào tab Data và chọn “Filter”. Nhấp vào mũi tên bên cạnh tiêu đề cột và bạn sẽ có thể chọn xem bạn muốn dữ liệu của mình được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần, cũng như các hàng cụ thể bạn muốn hiển thị.

Giả sử tôi chỉ muốn nhìn thấy các hàng ở Gryffindor. Bằng cách chọn bộ lọc Gryffindor, các hàng khác sẽ biến mất.

Tạo bộ lọc trong excel

 

Tip: Sao chép và dán các giá trị trong sheet khi Bộ lọc được bật sang một Sheet khác để thực hiện phân tích nếu cần

 

Chuyển cột thành hàng trong excel

Leave a Reply

Your email address will not be published.