Tạo báo cáo trong Excel là một quá trình tốn thời gian. Làm cách nào chúng ta có thể dành ít thời gian hơn để điều hướng, định dạng và chọn các mục trong bảng tính của mình? Rất vui vì bạn đã hỏi.

Có rất nhiều phím tắt trong Excel, bao gồm một số phím tắt sử dụng nhiều nhất được liệt kê bên dưới.

Những phím tắt Excel sử dụng nhiều nhất

Tạo một sổ làm việc mới
PC: Ctrl-N | Mac: Command-N

Chọn Toàn bộ Hàng
PC: Shift-Space | Mac: Shift-Space

Chọn Toàn bộ Cột
PC: Ctrl-Space | Mac: Control-Space

Chọn phần còn lại của cột
PC: Ctrl-Shift-Xuống / Lên | Mac: Command-Shift-Down / Up

Chọn phần còn lại của hàng
PC: Ctrl-Shift-Phải / Trái | Mac: Command-Shift-Right / Left

Thêm siêu liên kết
PC: Ctrl-K | Mac: Command-K

Mở cửa sổ định dạng ô
PC: Ctrl-1 | Mac: Command-1

Các ô đã chọn Autosum
PC: Alt- = | Mac: Command-Shift-T

Danh sách đầy đủ các phím tắt Excel

Navigation Shortcuts

MOVE UP THROUGH A SELECTIONSHIFT + ENTER (PC AND MAC)
Jump to the top of a columnCTRL + ↑ (PC); Command + ↑ (Mac)
Jump to the bottom of a columnCTRL + ↓ (PC); Command + ↓ (Mac)
Jump to the corner of a selection (Note: Rotate to each corner by repeating this keystroke)CTRL + . (PC and Mac)
Close the active workbook windowCTRL + w (PC); Command + W (Mac)
Switch to previous workbook windowCTRL + Shift + F6 (PC); Command + Shift + F6 (Mac)
Switch to the next open worksheetCTRL + Tab (Mac only)
Switch to the previous open worksheet (Mac)CTRL + Shift + Tab (Mac only)
Start a new chart sheetF11 (PC and Mac)
Insert a new sheetShift + F11 (PC and Mac)
Repeat the last actionCTRL + y (PC); Command + Y (Mac)
Fill selected cell with the content in the cell above selected cellCTRL + d (PC and Mac)
Fill selected cell with the content in the cell to the left of selected cellCTRL + r (PC and Mac)

Format Shortcuts

FIND AND REPLACE VALUESCTRL + F (PC); COMMAND + F (MAC)
Show all values as percentagesCTRL + Shift + % (PC and Mac)
Show all values as currency (Note: Replace $ with your own country’s currency key)CTRL + Shift + $ (PC and Mac)
Show all values in general number formatCTRL + Shift + ~ (PC and Mac)
Apply or remove bold formatting to selected cellsCTRL + 2 (PC); Command + b (Mac)
Apply or remove italic formatting to selected cellsCTRL + 3 (PC); Command + i (Mac)
Hide selected rowsCTRL + 9 (PC and Mac)
Unhide selected rowsCTRL + Shift + ( (PC and Mac)
Hide selected columnsCTRL + 0 (PC and Mac)
Unhide selected columnsCTRL + Shift + ) (PC and Mac)
Insert current dateCTRL + ; (PC and Mac)
Insert current timeCTRL + Shift + : (PC); Command + ; (Mac)
Insert a hyperlinkCTRL + k (PC); Command + k (Mac)
Apply an outline border to selected cells (see screenshot below)CTRL + Shift + & (PC); Command + Option + 0 (Mac)

Shortcuts for Selecting Rows & Columns

EXPAND THE SELECTION BY ONE CELL EITHER UPWARD (↑) OR DOWNWARD (↓)SHIFT + ↑ [OR] SHIFT + ↓ (PC AND MAC)
Expand the selection to the last non-empty cellCTRL + Shift + Arrow Key (PC); Command + Shift + Arrow Key (Mac)
Select entire columnCTRL + [spacebar] (PC and Mac)
Select entire rowShift + [spacebar] (PC and Mac)
Select entire sheetCTRL + a (PC); Command + a (Mac)
Select only the visible cells in the current selectionAlt + ; (PC); Command + Shift + z (Mac)

Formula Shortcuts

START A FORMULA (E.G. “=A4+A5”)= (I.E. PRESS THE “EQUALS” SIGN; PC AND MAC)
Insert AutoSum formulaAlt + (PC); Command + Shift + t (Mac)
Edit active cellF2 (PC); CTRL + u (Mac)
Display the Formula Builder after you type a valid function name in a formulaCTRL + a (PC and Mac)

Miscellaneous Shortcuts

SAVE YOUR WORK AS…CONTROL + SHIFT + S (PC); COMMAND + SHIFT + S (MAC)
Open spelling & grammar checkF7 (PC and Mac)
Insert a comment (see screenshot below)Shift + F2 (PC and Mac)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.