Ban đầu, rất dễ bị choáng ngợp bởi hàng loạt công thức Excel mà bạn có thể sử dụng để làm việc với dữ liệu của mình. Nếu mới bắt đầu sử dụng Excel, bạn có thể dựa vào các công thức Excel cơ bản sau để thực hiện một số hàm phức tạp – mà không làm tăng thêm sự phức tạp cho lộ trình học tập của bạn.

Công thức Excel

  • Dấu bằng: Trước khi tạo bất kỳ công thức nào, bạn cần viết dấu bằng (=) vào ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện.
  • Phép cộng: Để thêm giá trị của hai hoặc nhiều ô, hãy sử dụng dấu +. Ví dụ: = C5 + D3.
  • Phép trừ: Để trừ giá trị của hai hoặc nhiều ô, hãy sử dụng dấu -. Ví dụ: = C5-D3.
  • Phép nhân: Để nhân các giá trị của hai hoặc nhiều ô, hãy sử dụng dấu *. Ví dụ: = C5 * D3.
  • Phép chia: Để chia các giá trị của hai hoặc nhiều ô, hãy sử dụng dấu /. Ví dụ: = C5 / D3.

Đặt tất cả những thứ này lại với nhau, bạn có thể tạo một công thức cộng, trừ, nhân và chia tất cả trong một ô. Ví dụ: =(C5-D3)/((A5 + B6)*3)

Công thức Excel

Đối với các công thức phức tạp hơn, bạn sẽ cần sử dụng ‘dấu ngoặc đơn’ xung quanh các biểu thức. Hãy nhớ rằng bạn có thể sử dụng số đơn giản trong công thức Excel của mình.

 

Chuyển văn bản thành cột trong excel

Leave a Reply

Your email address will not be published.